Populacyjne badanie pierwotnego wirusa Herpeswirusa 6 6 ad

Paski następnie suszono na powietrzu, pakowano w worki i wysyłano do laboratorium tygodniowo. Niemowlęca surowica (1 ml) była pobierana, gdy pobierano krew do innych celów. Informacje demograficzne (np. Płeć i rasa lub grupa etniczna) zostały zebrane za pomocą standardowego kwestionariusza przy rejestracji. Rodzice wypełniali codzienny raport objawów dla ich dziecka, który oferował następujące opcje: brak objawów, gorączka (temperatura> 38,0 ° C), kaszel, wyciek z nosa, wymioty, biegunka, wysypka (uogólniona), zawroty głowy (powyżej poziomu podstawowego dla dziecka) , zajęcie i wizyta u lekarza (z powodu choroby). Roseola została zdefiniowana post hoc jako choroba o gorączce z uogólnioną wysypką na odstąpienie, 7 z objawami, które trwały przez co najmniej dwa dni i pojawieniem się wysypki w dniu lub dniu po odroczeniu. W trakcie badania rodzice byli pytani o to, czy i jak długo ich dziecko karmi piersią i regularnie uczęszcza na opiekę nad dziećmi w otoczeniu grupowym lub w grupie zabaw (definiowane jako zaplanowane zajęcia grupowe z innymi małymi dziećmi co najmniej raz w tygodniu).
Reakcja łańcuchowa polimerazy
Próbki śliny badano na obecność DNA HHV-6 za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), jak opisano wcześniej. [8] Krótko, DNA ekstrahowano z końców kolekcji pięciu pasków Sno. Bufor Qiagen ATL i proteazę Qiagen dodano do każdej próbki i inkubowano przez noc. Następnie do każdej próbki dodano bufor Qiagen AL i próbkę inkubowano przez 10 minut. Dalsza część procedury była zgodna z protokołem ekstrakcji jednokolumnowej Qiagen, z tą różnicą, że próbkę trzykrotnie przepuszczano przez kolumnę wirującą z początkową prędkością wirowania 8000 obrotów na minutę. DNA eluowano do 100 .l buforu Qiagen AE, a 20 .l roztworu badano na obecność DNA HHV-6 za pomocą ilościowego testu PCR z sondą fluorescencyjną z sondą w czasie rzeczywistym, jak opisano wcześniej. DNA HHV-6 na reakcję lub 80 kopii na mililitr śliny, uznano za pozytywny. DNA HHV-6 zidentyfikowany przez PCR był dalej typowany jako A lub B.5
Badania serologiczne
Przeciwciała IgM i IgG przeciwko HHV-6 wykrywano metodą Western blot stosując metodę zaadoptowaną przez Black i friends9 oraz Yamamoto i współpracowników.10 Oczyszczony antygen HHV-6 (ABI) rozdzielano na żelu dodecylosiarczanowo-poliakryloamidowym przez elektroforezy, a następnie przeniesione do pasków z polifluorku winylidenu (PVDF). Trzy paski PVDF inkubowano z każdą próbką surowicy: pasek inkubowano z badaną surowicą w 4 procentach surowicy koziej, a paski 2 i 3 inkubowano z badaną surowicą wstępnie traktowaną adsorbentem czynnika reumatoidalnego IgG (Meridian Bioscience). Następnie dodano do pasków drugorzędowe przeciwciała przeciw kozie-peroksydazy znakowane chrzanowo-peroksydazą (Chemicon). Immunoreaktywne prążki wizualizowano za pomocą chemiluminescencyjnego substratu wrażliwego na peroksydazę chrzanową (Pierce), jak opisano poprzednio.11 Serokonwersję zdefiniowano przez wykrycie surowicy IgM w dowolnym wieku lub przez wykrycie IgG u dziecka, u którego wcześniej niewykrywalny poziom IgG lub który miał co najmniej 18 miesięcy.
Analiza statystyczna
Do analiz wykorzystano oprogramowanie SPSS (wersja 11.5) i SAS (wersja 8.02)
[więcej w: olx ostrowiec świętokrzyski, przewlekłe zapalenie spojówek, obrzęki pochodzenia sercowego ]
[podobne: przewlekłe zapalenie spojówek, olx ostrowiec świętokrzyski, zanikowy nieżyt nosa ]