Stowarzyszenie oparte na rodzinie między chorobą Alzheimera i wariantami w UBQLN1 cd

Kryteria NINCDS / ADRDA wykorzystano do postawienia diagnozy klinicznej choroby Alzheimera, 8 i probandy zostały uwzględnione tylko wtedy, gdy mieli przynajmniej jedno żywe rodzeństwo, które nie miało wpływu na chęć uczestniczenia w badaniu. W przeciwieństwie do próbki NIMH, nie wymagano członka rodziny innego niż proband; w związku z tym większość rodzin obejmowała tylko jednego pacjenta z chorobą Alzheimera. Większość rodzeństwa składała się z tylko jednej niezgodnej pary rodzeństwa, ale 41 rodzin obejmowało więcej niż dwoje rodzeństwa (patrz Dodatek Uzupełniający). Dane i pobranie próbek rozpoczęły się w październiku 1999 r. (I są w toku) i zostały zakończone dla 489 osób (z czego 63 procent to kobiety) z 217 rodzeństwa: 224 pacjentów dotkniętych chorobą, którzy mieli co najmniej 50 lat na początku choroby Alzheimera ( średni wiek w chwili wystąpienia, 71,2 . 9,1 roku, zakres od 50 do 89) i 265 osób nieobjętych. Okazy mózgu
W badaniu wykorzystano czasową tkankę kory mózgowej z mózgów 25 pacjentów z chorobą Alzheimera i 17 osobników kontrolnych. Wszyscy pacjenci z chorobą Alzheimera byli oceniani w Oddziale Zaburzeń Pamięci w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts i spełniali zarówno kliniczne kryteria diagnostyczne (NINCDS / ADRDA) 8, jak i neuropatologiczne kryteria diagnostyczne (konsorcjum ustanowiło rejestr choroby Alzheimera, Narodowy Instytut ds. Starzenia i grupa robocza Instytutu Reagana), 10,11, jak opisano wcześniej.12 Trzynaście osób z grupy kontrolnej, zdefiniowanych jako nie mających żadnej historii lub objawów neuropatologicznych zaburzenia mózgu, również przeszło autopsję w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts; tkanki z pozostałych czterech kontroli pochodziły z Harvard Tissue Resource Centre lub University of Maryland. Wśród pacjentów z chorobą Alzheimera 56% stanowili mężczyźni, średni wiek (. SE) w chwili zgonu wynosił 81,0 . 1,5 roku, a próbki mózgu uzyskano średnio 13,3 . 1,6 godziny po śmierci. Wśród kontroli 47% stanowiły mężczyźni, średni wiek w chwili zgonu wynosił 81,6 . 2,3 lat, a próbki uzyskiwano średnio 20,8 . 3,6 godziny po śmierci.
Genotypowanie mikrosatelitarne
Genotypy markerowe dla pełnego ekranu genomu zostały dostarczone przez Centrum Badań Dziedziczonych; protokoły genotypowania można znaleźć na stronie www.cidr.jhmi.edu. Średnia odległość między markerami w obrębie połączonego przedziału (np. Pomiędzy markerami D9S925 i D9S930 na Figurze 1A) wynosiła 8,8 cM. Do tego badania dodaliśmy markery D9S1800 (średnia heterozygotyczność, 0,67) i D9S280 (średnia heterozygotyczność, 0,70), zawężając średnią odległość markera w tym przedziale do 7,3 cM. Genotypowanie przeprowadzono w formacie 96-studzienkowym za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), a następnie rozdzielenia amplikonu z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej (MegaBACE-1000, Amersham Biosciences) zgodnie z zaleceniami producenta (patrz Dodatek dodatkowy ).
Identyfikacja i genotypowanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu
Ryc. 2. Ryc. 2. Alternatywna transkrypcja UBQLN1 w ludzkim płatu skroniowym. Panel A pokazuje strukturę eksonów i intronów transkryptu UBQLN1 (TV1), w tym wszystkie genotypowane polimorfizmy pojedynczego nukleotydu UBQLN1 (rs2780995 znajduje się 1473 bp od końca 3 egzonu 6, UBQ-8i ma 70 pz od końca 3 ; koniec egzonu 8, rs2781002 wynosi 67 bp od końca 5 egzonu 9, rs2781004 to 1853 bp od kodonu start w eksonie 10 [w kodonie 498 w TV1], a UBQ-10e ma 1949 bp od kodonu start w eksonie 10 [w kodonie 530 TV1])
[przypisy: chłoniak z komórek płaszcza, obrzęki pochodzenia sercowego, zanikowy nieżyt nosa ]
[podobne: uchyłek dwunastnicy, olx słubice, szmer skurczowy ]