Zagrożenia i korzyści związane z fazami 1 badań onkologicznych w latach 1991-2002

Kwestie etyczne związane z próbami onkologicznymi fazy debatowano od dziesięcioleci.1-6 W badaniach tych zapisywano pacjentów z zaawansowanym rakiem, którego choroba jest zwykle niewrażliwa na dostępne leczenie w celu oceny bezpieczeństwa i toksyczności nowych środków terapeutycznych, w celu ustalenia farmakokinetyki właściwości tych czynników i określenie bezpiecznej dawki dla kolejnych testów. 7 Opublikowane recenzje donoszą, że odpowiedź guza występuje u 4 do 6 procent uczestników tych prób i że około 0,5 procent uczestników umiera w wyniku toksyczności.8 -16 Krytycy takich prób przytaczają te dane, gdy wyrażają obawy co do słabej perspektywy korzyści i możliwości poważnej krzywdy. Niektórzy twierdzą, że rekrutacja pacjentów z zaawansowaną chorobą w ryzykownych badaniach naukowych z niewielką szansą na bezpośrednie korzyści wykorzystuje wrażliwą populację.17 Wskaźniki odpowiedzi od 4 do 6 procent i śmiertelność związaną z toksycznością wynoszącą 0,5 procent nadal są uważane za reprezentatywne. badań onkologicznych fazy 1, ale te wskaźniki opierają się na przeglądach prób pojedynczego leku. Nie biorą one w pełni pod uwagę rozwoju nowych typów czynników przeciwnowotworowych, prób kombinacji środków, nowych schematów prób lub ulepszeń w opiece wspomagającej i nie przedstawiają pełnego obrazu korzyści i ryzyka związanego z badaniami fazy .18-20 Aby lepiej informować o ryzyku i korzyściach związanych z próbami onkologicznymi fazy 1, dokonaliśmy przeglądu badań rozpoczętych w latach 1991-2002 i sponsorowanych przez Program Oceny Terapii Raka National Cancer Institute, głównego sponsora badań onkologicznych fazy w Stany Zjednoczone. Odzwierciedlając pełne spektrum badań onkologicznych fazy 1, nasza analiza obejmowała badania środków chemioterapeutycznych i nowszych, ukierunkowanych czynników, takich jak czynniki przeciwangiogenetyczne, szczepionki i terapie genowe; próby kombinacji środków, w tym niektóre już zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA); oraz opublikowane i niepublikowane próby. Aby poszerzyć naszą wiedzę na temat korzyści i zagrożeń związanych z badaniami onkologicznymi fazy 1, podaje się dane dotyczące stabilnej choroby i toksycznych zdarzeń 4 stopnia oprócz konwencjonalnych pomiarów wyników.
Metody
Wszystkie badania onkologiczne z fazy niepoddawanej chemioterapii w fazie 1, sponsorowane przez Program Oceny Terapii Raka, które rozpoczęły się w latach 1991-2002, kwalifikowały się do tego przeglądu, w tym do badań oceniających guzy lite i nowotwory hematologiczne oraz badania prowadzone w Centrum Klinicznym Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) i innych instytucje w Stanach Zjednoczonych. Wykluczono: badania fazy 1-fazy 2, próby samego radioterapii, przeszczep komórek macierzystych lub szpiku kostnego, opiekę wspomagającą bez leków przeciwnowotworowych oraz terapie chorób innych niż rak (np. Ludzka choroba niedoboru odporności).
Personel Programu Oceny Terapii Raka planuje, ocenia, koordynuje i nadzoruje badania kliniczne badanych czynników przeciwnowotworowych .21 Program otrzymuje kompleksowe dane z badań w regularnych odstępach czasu od badaczy i aktywnie monitoruje wszystkie próby poprzez rutynowe przekazywanie danych i okresowe audyty. W latach 1991-2002 dane z badań fazy sponsorowanych przez Program oceny terapii raka były monitorowane przez pięć różnych źródeł: system monitorowania testów klinicznych, system aktualizacji danych klinicznych, system aktualizacji rocznych, kwartalne uaktualnienie danych i raporty z podsumowaniem badań .
System monitorujący badania kliniczne, opracowany przez Theradex od 1979 r. W ramach programu oceny terapii nowotworów, jest bazą danych elektronicznych formularzy zgłoszeń przypadków dla pierwszych badań leków u ludzi, jak również badań kombinacji nowych leków przynajmniej jeden zatwierdzony przez FDA lek, który może wiązać się z ryzykiem nakładania się efektów toksycznych
[patrz też: oddech biota, wyspa ger2, przewlekły zanikowy nieżyt nosa ]
[przypisy: uchyłek dwunastnicy, olx słubice, szmer skurczowy ]